Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Animated Weather Widget&Clock

Animated Weather Widget&Clock

Phát triển bởi Mobilityflow Publishing

Nhập khẩu bởi Mobile9

$4.95

Animated Weather Widget&Clock Animated Weather Widget&Clock

Mô tả

Animated Weather forecast: realistic video effects, detailed world data. $4.95 Pro - No ads, Full forecast. Unistall Free and Install Pro version. Digital Clock widget 4x2 with Weather forecast application. The exquisitely realistic video effects of cloudiness, rain and snow provide the vivid sensation of current or future weather conditions for more than 50000 locations over the world. Different size widgets with a clock and a forecast for the selected day. - Desktop widgets with digital clock - Animated daily weather forecast - Realistic Video effects of cloudiness, rain and snow - Multiple scene landacapes - Custom (user-defined) backgrounds - Global world weather - 50000+ locations worldwide - Auto update forecast - Data in Metric/Imperial - Geolocation (GPS Search) Features in Development - Animated widget - Live wallpapers - Multiple locations / cities - Weather for GPS location - Improve video effects - Local weather providers - Skins Tags: android weather, digital clock widget android weather widget, android weather app, clock weather widgert, weather forecast, world weather, hourly weather, detailed forecasts
Animated Weather forecast: realistic video effects, detailed world data. $4.95 Pro - No ads, Full forecast. Unistall Free and Install Pro version. Digital Clock widget 4x2 with Weather forecast application. The exquisitely realistic video effects of cloudiness, rain and snow provide the vivid sensation of current or future weather conditions for more than 50000 locations over the world. Different size widgets with a clock and a forecast for the selected day. - Desktop widgets with digital clock - Animated daily weather forecast - Realistic Video effects of cloudiness, rain and snow - Multiple scene landacapes - Custom (user-defined) backgrounds - Global world weather - 50000+ locations worldwide - Auto update forecast - Data in Metric/Imperial - Geolocation (GPS Search) Features in Development - Animated widget - Live wallpapers - Multiple locations / cities - Weather for GPS location - Improve video effects - Local weather providers - Skins Tags: android weather, digital clock widget android weather widget, android weather app, clock weather widgert, weather forecast, world weather, hourly weather, detailed forecasts
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Ballet Makeover Salon
Sup
Warframe Utility
The 7th Guest: Remastered
World Radio FM + Nhạc Record

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây