Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Flashlight.

Flashlight.

Phát triển bởi Apps From Outer Space, LLC

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIỄN PHÍ

Flashlight. Flashlight. Flashlight.

Mô tả

Flashlight goes way beyond the standard white light that it provides into a world you can illuminate with special effects that you customize. Effects include magnifying lens, candy hearts that you can personalize, fireworks, festive holiday lights, Halloween ghosts and goblins, photos, and more. The potentially life-saving white light this app provides is a must, but the colorful world you can also create with it is even better!

PLEASE NOTE: Continued use of the LED flash may dramatically decrease battery life.

Features:
- Use LED light on iPhone 4, including as a strobe light
- Full white screen
- Open to the effect of your choice
- Custom color (defaults to Bondi Blue)
- Slide/flick up and down to dim the screen
- Slide with two fingers to change the speed of effects
- Customize every screen and colors
- Strobe light modes: Strobe, Trippy, Deep Trippy, Abyss Trippy, S.O.S., Smooth, 2-Color, 6-Color, Yin-Yang, Chasers, Holiday Lights, Hearts, Hexy, Stars&Stripes, and Halloween.
Flashlight goes way beyond the standard white light that it provides into a world you can illuminate with special effects that you customize. Effects include magnifying lens, candy hearts that you can personalize, fireworks, festive holiday lights, Halloween ghosts and goblins, photos, and more. The potentially life-saving white light this app provides is a must, but the colorful world you can also create with it is even better!

PLEASE NOTE: Continued use of the LED flash may dramatically decrease battery life.

Features:
- Use LED light on iPhone 4, including as a strobe light
- Full white screen
- Open to the effect of your choice
- Custom color (defaults to Bondi Blue)
- Slide/flick up and down to dim the screen
- Slide with two fingers to change the speed of effects
- Customize every screen and colors
- Strobe light modes: Strobe, Trippy, Deep Trippy, Abyss Trippy, S.O.S., Smooth, 2-Color, 6-Color, Yin-Yang, Chasers, Holiday Lights, Hearts, Hexy, Stars&Stripes, and Halloween.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

SysStats Lite
Light - LED Flashlight
單位換算 Unit Converter
Facecrook
Universal converter free: Converts all units of measurement
iTeleVideo GRATIS CON PREFERTI!

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây